Newsletter


Obchodní podmínky

webového portálu s cennými kovy www.zlatostribro.com

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují prodej cenných kovů a to investičního zlata a stříbra, ve formě investičních zlatých a stříbrných slitků a mincí (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“).

1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti mezi společností Money Works s.r.o. se sídlem na adrese: Lobezská 2567/15, 326 00, Plzeň, IČ: 29065399, DIČ: CZ29065399, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23122 (dále jen „Prodávající“) a zájemcem o koupi cenných kovů, a to investičního zlata a stříbra ve formě investičních zlatých a stříbrných slitků a mincí (dále jen „Kupující“).

1.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy založené odesláním závazné objednávky Kupujícím z webových stránek www.zlatostribro.com

1.4. Strany se výslovně dohodly, že režim těchto Všeobecných obchodních podmínek a elektronické objednávky se bude řídit Zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů „Občanský zákoník.“

2. Práva a povinnosti

2.1. Proces nákupu bude realizován následujícím způsobem:

(a) Kupujícího se seznámí s aktuální cenou cenných kovů, a to investičního zlata a stříbra, ve formě investičních zlatých a stříbrných slitků a mincí (dále jen “Zboží”) uvedených na webových stránkách www.zlatostribro.com.

(b) Informace o cenách, uvedených na webových stránkách www.zlatostribro.com jsou platnosti v době odeslání objednávky a to z důvodu neustálých změn cen Zboží na trzích komodit. Ceny se aktualizují v intervalu 5 min. podle kurzu Kč/USD a ceny kovu na světových trzích.

(c) Kupující vyplní elektronický formulář a odešle elektronickou objednávku. Tím zároveň souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

(d) Prodávající následně zašle obratem Kupujícímu na e-mail adresu uvedenou v objednávce potvrzení objednávky.

(e) Prodávající nebo pověřený obchodní zástupce Prodávajícího může dodatečně telefonicky obeznámit Kupujícího o dalších zásadách platby a fixaci kupní ceny.

(f) Fixace kupní ceny probíhá přijetím závazné objednávky potvrzené Prodávajícím. Úplná platba za objednávku musí být na bankovní účet Prodávajícího připsána do 3 pracovních dnů. Rozhodující je informace z bankovního elektronického výpisu z účtu Prodávajícího.

(g) Zpráva o příchozí platbě na základě objednávky je doručena do e-mailové schránky Kupujícího uvedené v objednávce.

(h) Prodávající má právo objednávku upravit, odmítnout, nebo zrušit a to v případě pochybností o správnosti údajů kupujícího v uvedených v objednávce.

(ch) Kupující bude o úpravě, odmítnutí nebo zrušení objednávky informován obratem e-mail zprávou.

(i) Pokud Kupující neuhradí objednávku do 3 (tří) pracovních dnů od odeslání objednávky, vyhrazuje si Prodávající právo objednávku upravit, nebo zrušit. Kupující bude o úpravě, nebo zrušení objednávky informován e-mail zprávou.

(j) Prodávající do maximálně dvaceti (20) pracovních dnů od zaplacení vyexpeduje Kupujícímu Zboží, které je předmětem objednávky spolu s daňovým dokladem vystaveným na Zboží, který bude obsahovat označení daňového dokladu a jeho číslo, obchodní firmu a sídlo obou smluvních stran, uvedení množství dodaného Zboží, bankovní spojení obou smluvních stran, cenu dodaného Zboží, fakturovanou částku a údaj o splatnosti daňového dokladu.

3. Expedice a převzetí Zboží

3.1. Expedice a dodání Zboží probíhá na dohodnutou a závaznou dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

3.2. Zboží bude dodáno a připraveno k převzetí Kupujícím na dohodnuté dodací adrese, která je součástí objednávky, jako tzv. dodací adresa, není-li dále stanoveno jinak. Kupující zajistí svoji osobní přítomnost na této adrese v pracovní dny (PO-PÁ) od 8.00 – 17.00 hod. Pokud by došlo ke změně dodací adresy, je Kupující povinen neprodleně písemně informovat

Prodávajícího o této skutečnosti. Zboží může převzít pouze Kupující. Za tímto účelem se na výzvu pověřené předávající osoby prokáže platným občanským průkazem.

3.3. Zboží bude vždy dodáno formou osobního fyzického předání proti podpisu.

(a) předáním Kupujícímu pověřeným dopravcem.

3.4. Zboží je vždy pojištěno do plné výše hodnoty.

3.5. Zboží je vždy balenou jako cenný kov v bezpečnostním obalu.

3.6. Kupující je povinen řádně zkontrolovat zásilku a Zboží. Podpisem potvrzení o převzetí zásilky souhlasí s artiklem, produkty, cenami, kvalitou a množstvím zboží v zásilce. Po tomto osobním převzetí a předání zásilky a Zboží, již Kupujícímu nenáleží žádné právní ani finanční náhrady vzniklé jeho nedbalostí při převzetí zboží.

3.7. Vlastnictví ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí.

4. Kupní cena za Zboží a platební podmínky

4.1. Výše kupní ceny je stanovena na základě objednávky.

4.2. Veškeré platby a komunikace probíhají elektronicky, není-li dále stanoveno jinak.

4.3. Prodávající může akceptovat i hotovostní platbu za předpokladu, že nepřevýší částku 15.000,- EUR (dle přepočtu platného kurzu stanoveného ČNB v den platby).

4.4. V konečné kupní ceně je zahrnuta cena za dopravu, dodání a pojištění přepravy až do chvíle fyzického převzetí Zboží.

5. Různé

5.1. Kupující souhlasí, aby Prodávající prováděl zpracovávání osobních údajů týkajících se Kupujícího, zejména údaje týkající se jména, rodného čísla, data narození, identifikačního čísla, bydliště, sídla a jiných údajů nutných k identifikaci Kupujícího, za účelem jejich využití při výkonu činnosti Prodávajícího. Dále, v souladu se zákonem číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a ve znění zákona číslo 138/2002, Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude zasílat aktuality na e-mail adresu, kterou Kupující uvede  v rámci registrace na webovém portálu.

5.2. V případě dodávky investičních zlatých a stříbrných mincí si Prodávající vyhrazuje právo expedovat libovolný rok vydání těchto mincí. Důvodem je zvyklost, že rok vydání investičních zlatých a stříbrných mincí neovlivňuje prodejní cenu.

5.3. Skutečnosti těmito Všeobecnými obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

5.4. V platnosti je ujednání Zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) odstavec b) § 1837:

"Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele."

5.5. Ryzost investičních slitků a investičních mincí ze zlata a stříbra je garantována emitujícím státem.

5.6. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne: 1. ledna 2014. X

Vážení zákazníci,

dovolujeme se Vás informovat o pracovní době mezi svátky 2015. Objednávky a platby lze fixovat a realizovat běžným způsobem. Odeslání, předání nebo osobní setkání bude však možné z důvodu inventury také na straně dodavatelů od 4.1.2016.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a přejeme Vám krásné a klidné svátky vánoční a všechno nejlepší v roce 2016.


MONEY WORKS NA FACEBOOKU

PARTNEŘI WEBU


Šíření obsahu je bez souhlasu provozovatele těchto stránek zakázáno.

Ceny se aktualizují v intervalu 5 min. podle kurzu Kč/USD a ceny kovu na světových trzích.

 

KDE NÁS NAJDETE?

Money Works s.r.o.

Španělská 770/2 Praha 2 kancelář 2. patro

  • Nové prostory k setkání
  • Rozšiřujeme nabídku + tým
  • Hledáme šikovné partnery